hebeng
לקוחות
  • לקוחותינו בתחום תרגום אתרי אינטרנט ותרגום מצגות הינם משווקים ויבואנים שונים שמעוניינים להציג את הסחורה שלהם ללקוחות הפוטנציאליים בצורה מיטבית באמצעות אתר האינטרנט שלהם. בנוסף, לקוחותינו בתחום זה כוללים יזמים עסקיים שונים אשר צריכים להכין מצגות בשפות שונות למשקיעים גלובאליים שונים.
  • לקוחותינו בתחום הטכני כוללים יבואנים ומשווקים של מכשירים וציוד טכני מסוגים שונים, שעבורם אנחנו מתרגמים חוברות הפעלה ועלוני פרסום ומפעלי ייצור, שעבורם אנחנו מתרגמים תיעוד והתכתבויות טכניים.
  • לקוחותינו בתחום הכללי הם מאוד מגוונים משום שתחום זה כולל שלל תחומים שלא נכנסו להגדרות קודמות. בהתאם, לקוחותינו בתחום זה באים מתחום התיירות והנופש, תחום המזון (כולל מסעדות, רשתות מזון מהיר ויצרני מזון), תחום אומנות (כולל מוזיאונים וגופים שמארגנים תערוכות) ותחום התקשורת (הכולל עיתונאים וגופים שעוסקים בסקירות תקשורתיות).